-

Himmel (Nacht)

Himmel (Nacht), BG: 42 x 36 cm, PF: 59,5 x 42 cm